top

BTI Implantat eksplantation

BTI eksplantationssystem

DKK 12.000,00(DKK 9.600,00 ekskl. moms.)

Ekstraktor nr. 0

DKK 720,00(DKK 576,00 ekskl. moms.)

Ekstraktor nr. 1

DKK 720,00(DKK 576,00 ekskl. moms.)

Ekstraktor nr. 1A

DKK 720,00(DKK 576,00 ekskl. moms.)

Ekstraktor nr. 1B

DKK 720,00(DKK 576,00 ekskl. moms.)

Ekstraktor nr. 2

DKK 720,00(DKK 576,00 ekskl. moms.)

Ekstraktor nr. 3

DKK 720,00(DKK 576,00 ekskl. moms.)

Ekstraktor nr. 4

DKK 720,00(DKK 576,00 ekskl. moms.)

BTI Bor

DKK 1.750,00(DKK 1.400,00 ekskl. moms.)